Käsittelemme tietojasi asianmukaisesti

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

TÄMÄ ON JAAKKO PELTOMÄKI OY:N JA SEN APUTOIMINIMIEN EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE. PÄIVITETTY 9.3.2022.

Rekisterinpitäjä ja yhteys

Jaakko Peltomäki Oy

Karjalankatu 2 C, 00520 Helsinki

Y-tunnus 0890106-5

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miika Granholm

tietosuoja@capitalav.fi

+358 (0) 9 6666 90

 

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat

  • rekisteröidyn suostumus ja/tai
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde ja asiakassuhteen luominen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat asiakassuhteen ylläpito, tutkimus sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Mitä henkilötietoja kerätään?

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • yritystä koskevat tiedot:
    • yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, liikevaihtoluokka, tiedot tilatuista palveluista
  • yritysasiakaskontaktia koskevat tiedot:
    • etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Kuka käsittelee henkilötietoja ja kenelle tiedot luovutetaan?

Tietoja käsittelee Capital AV:n työntekijät, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman henkilön lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin, kuin asiakkaan kanssa on sovittu. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli rekisterinpitäjän käyttämien palveluiden tekninen toteutus sitä vaatii. Tällaisia palveluita ovat mm. uutiskirjesovellukset ja verkkosivujen tekninen ylläpito. 

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Yritysasiakaskontaktihenkilöiden henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Tämän jälkeen tiedot hävitetään asianmukaisesti.

 

Miten tietoja suojataan?

Henkilötietoja suojataan kaikissa niihin kohdistuvissa käsittelytoiminnoissa sekä koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Henkilötietoihin pääsy- ja käsittelyoikeus myönnetään työtehtävien perusteella.

Käsiteltävät tiedot kerätään järjestelmiin ja tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Paperinen aineisto säilytetään suojattuna ja hävitetään tietoturvallisesti, kun sen käsittely ei enää ole tarpeen lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).